Justus Willemsen

Leuk dat je mijn pagina bezoekt!
Veel lees en kijkplezier!!!

Mijn Doop

Op zondag 28 maart 2004 ben ik gedoopt!

[perspectief-krant] [Mijn_doopkaart:] [de kerkdienst] [Gedicht] [geschiedenis doopjurk] [gastenlijst] [kaartje kerk en buurthuis] [ballonnenwedstrijdje] [ballonkaartjes retour gestuurd] [na de doop] [pappa en mamma zijn gedoopt in 1972]

http://www.dehofstadapeldoorn.nl/


Uit de PERSPECTIEF 13e jaargang nr. 12: Kerkblad voor de hervormden, gereformeerden en lutheranen in Apeldoorn.


Mijn doopkaart:

Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn

Hebt goede moed

Ik heb de wereld overwonnen


De kerkdienst:

Zondagmorgen 28 maart.2004, De Hofstad

Voorganger: ds. Coen van ’t Riet

organist: Roland Zeilstra

Muzikale medewerking: enkele gemeenteleden

Deze vijfde zondag in de veertigdagentijd is zondag JUDICA = gerechtigheid; en we lezen de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters! De wijngaard is door de landheer in handen van zijn dienaren gesteld, maar zij weigeren de pacht op te brengen. Zij worden door boden ter verantwoording geroepen, maar schepen de boden van de landheer af. Tenslotte zendt deze zijn zoon! Het is te gemakkelijk om daarin enkel te lezen hoe de joodse leiders van die tijd te kijk staan. De echte bijbellezer herkent zichzelf in de verhalen. Hoe rechtvaardig zijn wij? Wat doen wij met de Zoon?

Tegelijk worden er kinderen gedoopt vandaag. Zij worden als het ware aan de wijngaard (= de gemeente van Christus) toegevoegd. Zijn zij daarin welkom? En hoe leren wij hen met de gaven van God (liefde en gerechtigheid) om te gaan?

Wij vieren in en door alles heen de genade van Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest.

Begroeting door de ouderling van dienst

Zingen: Psalm 43 : 3 en 4

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
En dankbaar ruisen alle snaren
Voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Wanneer wij U willen ontmoeten, o God, past het ons, ons te buigen voor U,waarbij wij een beroep doen op uw ontferming.

G: Want groot zij Gij in erbarmen en eindeloos in geduld;

V: Uw goedheid straalt ons toe, in Woord en Sacrament.

G: Door Christus, onze Heer. Amen.

Zingen: Psalm 43 : 5

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

(gemeente gaat zitten)

Viering van doop en zegening

Gebed

Vragen aan de ouderparen Bakker en Bisschop, Langevoort en Huygen, Willemsen en Ten Pas, Sturre en van’t Riet

Doopkaars

Gedichtje door een kind

Zingen: Hofstadbundel nr. 42: Verbonden met vader en moeder

Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee

Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Je bent al een tijdje bij de mensen
Je naam is bij ons al vertrouwd
En dus is het tijd om te vieren
Dat God die je kent van je houdt

Je bent een begrip aan het worden
Steeds meer mensen noemen je naam
Ook God begint jouw naam te roepen
En dus zijn wij hier nu tesaam

Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jouw

Doop en zegening

Zingen: Hofstadbundel nr. 41

Gedicht door een moeder (wat niet lukte door mijn emotionele mamma dus moest pappa het doen...)

Gewenst en gewild in ons midden,
jij mag er zijn, wij zijn er voor jou.
Wij dragen jou, voeden jou, nemen jou mee
en willen niets liever dan dat jij gelukkig bent.

Daarom zijn we hier en laten wij je dopen.
Daarom spreken wij hier van mensen die delen,
van mensen die hopen en verwachten,
van een wereld waarin niemand teveel is,
niemand te groot of te klein …

Waar iedereen meetelt, blank en gekleurd …
Een wereld vol wonderen,
vol geur en kleur, licht als de lente.

In deze wereld is er plaats voor jou.
Wij hopen dat jij er gelukkig bent,
dat jij een steentje bijdraagt
om deze aarde tot een hemel te maken.
Dan zal de wereld een feest worden
en zullen alle mensen vol vreugde zijn.

Zingen: Door het leven mag je gaan ….
(wordt een keer voorgezongen en daarna zingen we het mee)

Als een vlam uit licht genomen, mag je wonen onder mensen.
Als een druppel kostbaar water, in een wijde oceaan.
Als de wind in oude bomen, mag je stil tot adem komen.
Als een woord van hoop en vreugde, mag je door de wereld gaan.

Door het leven mag je gaan, en je mag het zegel dragen,
het zegel van de Vader onze allerdiepste grond.
Door het leven mag je gaan en je mag het leven wagen,
als beeld van Hem die is, als kind van het verbond.

Als een zaad in zwarte aarde dat openbreekt naar boven
mag je wonen onder mensen en drinken van het licht.
Als een wonder boven wonder, mag je handen zijn en voeten van
Hem die is en was en komt, die ook in jou Zijn werk verricht.

Door het leven mag je gaan, en je mag het zegel dragen,
het zegel van de Vader onze allerdiepste grond.
Door het leven mag je gaan en je mag het leven wagen,
als beeld van Hem die is, als kind van het verbond.

Veertigdagenproject voor de kinderen: Heel maken wat gebroken is
Spel van kinderen, voorganger en hartendief

Dienst van het Woord

Gebed

Evangelie: Lukas 20 : 9-20

Zingen: Gezang 284

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zij niet verblind geweest.

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap en verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

Verlos ons van de boze,
Laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Uitleg en verkondiging

Pianospel

Zingen: Psalm 118 : 8,10

De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers.
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Dienst van gebeden en gaven

Dankzegging en voorbeden

Als de kinderen terug zijn, zingen we het kleurenlied, 5de couplet

Collecten

Zingen: Hofstadbundel nr. 81

Uitzending en zegen

De geschiedenis van de doopjurk

De dopelingen gingen in de begintijd (bijna) naakt te water en kregen na hun doop een doopkleed. Een wit kleed dat aangaf dat de persoon nu bekleed was met Christus in een nieuw leven. Daar hebben de Roomse en Protestantse kerken de zogenaamde doopjurk aan overgehouden.
Sinds de negentiende eeuw draagt de baby bij het doopsel een lange witte doopjurk versierd met strikjes en veel kant. Vaak is de doopjurk al heel lang in een familie en worden alle nieuwe familieleden in deze jurk gedoopt. De vorm van de doopjurken loopt parallel aan de heersende mode. Vaak wordt de doopjurk gemaakt van de trouwjapon van de moeder. Zo hebben de doopjurken aan het begin van de negentiende eeuw een verhoogde taille, net als de japonnen van de vrouwen in die tijd. De geborduurde motieven zijn uiterst verfijnd. In het midden van het rokgedeelte, langs de zoom aan de onderkant, op het bovenlijfje en de kop van de mouw zit borduursel. De rest van de doopjurk is meestal onversierd.

Gastenlijst,
al deze mensen zijn speciaal voor mij gekomen!

 • Justus Willemsen dat ben ikke uit 's-Gravendeel
 • Roelinda ten Pas da's m'n mamma uit 's-Gravendeel
 • Guido Willemsen da's m'n pappa uit 's-Gravendeel
 1. Cor ten Pas da's m'n opa uit Apeldoorn
 2. Annie ten Pas - Bronsink da's m'n oma uit Apeldoorn
 3. Carolien Rabelink - ten Pas da's m'n tante uit Apeldoorn
 4. Bert Rabelink da's m'n oom uit Apeldoorn
 5. Wesley Rabelink da's m'n neef uit Apeldoorn
 6. Melissa Rabelink da's m'n nicht uit Apeldoorn
 7. Wim Willemsen da's m'n opa uit Wijchen
 8. Dora Willemsen da's m'n oma uit Wijchen
 9. Rob Willemsen da's m'n oom uit Wijchen
 10. Lianne Willemsen - Backx da's m'n tante uit Wijchen
 11. Joost Willemsen da's m'n neef uit Wijchen
 12. Hans Willemsen da's m'n oom uit Noorwegen
 13. Jos Willemsen da's m'n oom uit Beuningen
 14. Anja Broes da's m'n tante uit Beuningen
 15. Sophie Willemsen da's m'n nicht uit Beuningen
 16. Yannick Willemsen da's m'n neef uit Beuningen
 17. Désirée van Halteren - Willemsen da's m'n tante uit Overasselt
 18. Bert van Halteren da's m'n oom uit Overasselt
 19. Bram van Halteren da's m'n neef uit Overasselt
 20. Gijs van Halteren da's m'n neef uit Overasselt
 21. Bert IJzerman da's m'n achterneef uit Heerde
 22. Ina IJzerman da's m'n achternicht uit Heerde
 23. Theunis die hoort bij Ina
 24. Andrea Aalpoel - Bronsink da's m'n oudtante uit Voorst
 25. Jeannet Aalpoel da's m'n achternicht uit Voorst
 26. Rogina Aalpoel da's m'n achternicht uit Voorst
 27. Roelie Boerman - Bronsink da's m'n oudtante uit Epe
 28. Sabine Boerman da's m'n achternicht uit Apeldoorn
 29. Maarten van Everdingen da's m'n achterneef uit Apeldoorn
 30. Melie de Boer - ten Pas da's m'n oudtante uit Apeldoorn
 31. Gerrie Garretsen - ten Pas da's m'n oudtante uit Apeldoorn
 32. Walter Garretsen da's m'n oudoom uit Apeldoorn
 33. Martijn Garretsen da's m'n achterneef uit Apeldoorn
 34. Jopie ten Pas da's m'n oudoom uit Apeldoorn
 35. Siny da's m'n oudtante uit Apeldoorn
 36. Geertje van den Broek - Bronsink da's m'n oudtante uit Deventer
 37. Amanda van den Broek da's m'n achternicht uit Deventer
 38. Reina Bosman - Bronsink da's m'n oudtante uit Heerde
 39. Johnny Bosman da's m'n achterneef uit Heerde
 40. Tanja Koldewijn da's m'n achternicht uit Heerde
 41. Isa Bosman da's m'n achter-achternicht uit Heerde
 42. Tanja Groenendijk da's de vriendin van m'n moeder uit Apeldoorn
 43. Dianne Groenendijk da's de vriendin van m'n moeder uit Rotterdam
 44. Jenny Groenendijk da's de moeder van Tanja Groenendijk uit Apeldoorn
 45. Stephanie Mouw - Hurenkamp da's de vriendin van m'n moeder uit Apeldoorn
 46. Herold Mouw da's de man van Stephanie uit Apeldoorn
 47. Ivan Mouw da's de zoon van Stephanie en Herold uit Apeldoorn
 48. Aimée Mouw da's de dochter van Stephanie en Herold uit Apeldoorn
 49. Arjan Knepper da's de oude buurman uit Rotterdam
 50. Janneke Knepper - Koster da's de oude buurvrouw uit Rotterdam
 51. Wessel Knepper da's de oude buurjongen uit Rotterdam
 52. Ronald Wijnholds da's een oude collega van m'n moeder uit Apeldoorn
 53. Marieke Wijnholds da's de vrouw van Ronald uit Apeldoorn
 54. Wick Wijnholds da's de zoon van Ronald en Marieke uit Apeldoorn
 55. Riekie Rijsdijk da's m'n oudtante uit Arnhem
 56. Dick Rijsdijk da's m'n oudoom uit Arnhem
 57. Andries Bronsink da's m'n oudoom uit Heerde
 58. Anja Bockhove da's m'n oudtante uit Heerde
 59. René ten Pas da's m'n achterneef uit Apeldoorn
 60. Daniëlle ten Pas - Blom da's m'n aangetrouwde achternicht uit Apeldoorn
 61. Fabiënne ten Pas da's m'n achter-achternicht uit Apeldoorn
 62. Kelly ten Pas da's m'n achter-achternicht uit Apeldoorn

Kaartje waar de kerk is en waar het buurthuis welke we hebben afgehuurd voor de doopgasten

Na de doop

Na de doop waren we allemaal in het buurthuis aan de Maasstraat voor koffie/thee en een cake met blauwe muisjes en fris met een broodje. Pappa en mamma kwamen wat later want er moest eerst handjes worden geschud in de kerk. Maar ik was samen met tante Carolien en opa ten Pas al weggegaan uit de kerk zodat hun alles al voor mijn gasten konden klaarzetten. Toen pappa en mamma binnen kwamen zat het hele zaaltje bomvol! Dat was een verrassing! Echt iedereen die het wist was gekomen! Ik zat bij oma Willemsen op schoot en toen ik mijn ouders zag moest ik naar ze lachen. "Leuk hé mam en pap? Al die mensen zijn voor mij gekomen, maar ik ben blij dat jullie er ook weer zijn!" Iedereen ging aan mijn ouders cadeautjes geven die allemaal voor mij zijn bedoeld! Het waren er zo veel dat we ze pas 's middags bij opa en oma ten Pas thuis hebben uitgepakt. We zijn eerst allemaal naar buiten gelopen want tante Marthy was weer creatief geweest! Ze heeft allemaal kaartjes aan ballonnen gedaan en een wedstrijdje gemaakt. Waarvan de ballon wordt teruggestuurd moet zijn belofte aan mij waarmaken! Hieronder zijn de beloftes welke zijn opgeschreven op de kaartjes.

 

Als mijn ......... (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd
dan doe ik het volgende voor Justus..............

 

Als mijn Jeannet & Rogina (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: een bankrekening openen voor zijn studie later!

Als mijn Wick (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: zandkoekjes bakken!


Als mijn opa ten Pas (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: auto voor Justus !!!deze is retour!!!


Als mijn Kelly (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: teiloniwg maaken


Als mijn Rijsdijk (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: schilderijtje maken


Als mijn oma Willemsen (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: voor de ouders van Justus gaan we Chinezen eten! !!!deze is retour!!!


Als mijn Aalpoel (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: leren fietsen


Als mijn Sophie Willemsen (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: een koekje bakken


Als mijn Melie de Boer (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: gezellig opbellen met Roelinda


Als mijn Andries & Anja (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: eerste tandendoosje kopen


Als mijn Jeannet & Rogina & Bert (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: mag hij mee naar Sensation White 03-07-2004


Als mijn oma Annie (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: hij mag bij mij slapen een hele week als hij 1 jaar is


Als mijn Siny en Joop ten Pas (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: een raceauto

Als mijn Martijn Garretsen (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: een kado halen

Als mijn Anja (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: een dagje oppassen


Als mijn er geen Lianne (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: Ik bak een taart voor zijn 1e verjaardag !!!deze is niet retour en omt ook niet retour want hij is niet opgelaten!!!


Als mijn Ivan & Aimée (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: met Ivan en Aimée naar de kinderboerderij


Als mijn Fabiënne (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: een hele mooie tekening maken van Winnie the Pooh


Als mijn Gijs (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: samen met duplo bouwen !!!deze is retour!!!


Als mijn Bram (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: iets knutselen


Als mijn opa Willemsen (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: gaat voor Justus een postzegelalbum aanleggen!


Als mijn Yannick Willemsen (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: bakt mijn vader een appeltaart/cake (naar keuze)


Als mijn Maarten & Sabine (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: feestje organiseren & eventueel oppas (of een toerritje voor de Shell's Angels)


Als mijn Isa Bosman (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: ....  !!!deze is retour!!! Helaas kon Isa nog niet schrijven en weet ik niet wat ik krijg of wat we gaan doen...


Als mijn Amanda (naam) kaartje wordt teruggevonden en teruggestuurd dan doe ik het volgende voor Justus: Amanda komt een dag op je passen bij je thuis

Na de ballonoplating (ik kreeg nog van ome Rob zijn vest omgeknoopt zodat ik aan tante Carolien vast zat) gingen we weer naar binnen en ging ome Hans terug naar Noorwegen.


Welke kaartjes heb ik terug gekregen en van wie krijg ik nu wat of wat gaan ze voor of met mij doen????
Mamma probeert alle mensen ook een kaartje namens mij terug te sturen.

kaartje 1 kwam maandag 05-04-04 bij ons binnen:

Opa ten Pas beloofde mij een auto... en die kreeg ik van Lego Explorer op zondag 11 april. Hij had het woordje "wassen" vergeten op te schrijven, dat was een grapje: dat opa mijn auto later zou gaan wassen, maar dat staat er echt niet hoor!


kaartje 2 kwam dinsdag 06-04-04 bij ons binnen:


Isa beloofde mij niets, als enigste kon zij niet schrijven... ben benieuwd of haar ouders nog iets doen?


kaartje 3 kwam dinsdag 13-04-04 bij ons binnen:

Oma Willemsen beloofde dat we Chinezen gingen eten... waarschijnlijk bedoeld ze hiermee dat we gaan Chinezen. Maar mamma mag dat voorlopig nog niet door de borstvoeding want dat is niet goed voor mijn buikje...


kaartje 4 kwam woensdag 20-04-04 bij ons binnen:


Op de foto's hieronder twee trotse oma's (zusjes). Mijn oudtante Reina is oma geworden van Isa. Isa is 8 dagen ouder dan ik en de dochter van mamma's neef Johnny en zijn vriendin Tanja.

De familie Bronsink (familie van mijn oma ten Pas) Oudtante Riekie (zus van mijn opa ten Pas) Oudtante Melie (zus van mijn opa ten Pas)

4 foto's van het toestel van oudtante Melie: ik met opa en oma Willemsen; ik met pappa en mamma; ik met tante Melie; ik met tante Melie en oma Willemsen

Het was erg gezellig en rond half twee was iedereen weer naar huis en gingen m'n ouders, opa en oma ten Pas, tante Carolien, ome Bert, Wesley en Melissa opruimen. Toen naar opa en oma's huis want ik had stikhonger! Toen ik aan het drinken was bij mamma ging tante Carolien de cadeautjes aan pappa geven en pappa maakte ze dan open. We moesten soms wel erg hard nadenken van wie wat was hoor! Niet overal stond een naam op en soms was het gokken geblazen van wie we wat hadden gehad. Maar ik ben in ieder geval enorm verwend! Alles is zo mooi!!! Ik ben er heel erg blij mee en bedank iedereen dan ook voor de gulle giften!

Toen de auto in en op weg naar 's-Gravendeel. Daar aangekomen gingen we eten en kreeg ik nog een lekker badje. Toen ben ik als een roosje gaan slapen en m'n ouders verbaasden zich hoe gemakkelijk ik met de drukte was omgegaan. Ze zijn heel trots op me!


Pappa en mamma zijn gedoopt in 1972

Hier werd mijn pappa gedoopt 19 juli 1972 Hemelvaartskerk te Grave door pastoor v/d Hurk

Hier werd mijn mamma gedoopt 12 november 1972 Zuiderkerk te Apeldoorn door dominee Zijlstra

 

 

Copyright 2004-2007 Justus.Roelinda.nl. All Rights Reserved.